Quiz

Parent: Senior

1. Kỹ sư được chọn phải làm một bài testdome có thời gian từ 90-120 phút và đạt được điểm số 70 trở lên (Devops (Linux, Git, Docker, AWS) + Security + Database), => Trắc nghiệm
2. Kỹ sư được chọn phải làm một bài test tình huống về thuật toán và tối ưu chi phí server có thời gian từ 24-48 giờ và đạt được điểm số 70 trở lên => Tự luận ( viết thuật toán xây dựng hệ thống như calendar google thì cần mô tả về Design DB, đưa ra solution cho Recurring Event,...)