LibGDX

Parent: Programing

LibGDX Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt nền tảng lập trình

LibGDX Animation trong libGDX

LibGDX Đồ họa trong libGDX

LibGDX sự kiện chuột, bàn phiếm

LibGDX tạo text với class BitmapFont

LibGDX xử lý chạm, bắt các loại cử chỉ (Gesture)

LibGDX Sử dụng nhiều InputProcessors (bàn phím & cử chỉ)

LibGDX quản lý chuyển động của thiết bị

LibGDX sử dụng camera để tùy chỉnh tỉ lệ màn hình thiết bị

LibGDX quản lý audio

LibGDX tìm hiểu class Scene2D, sử dụng stage để quản lý actors

LibGDX tìm hiểu Class Actions

LibGDX Quản lý đối tượng trong scene2D

LibGDX Vòng đời của một trò chơi video

LibGDX Game Starfish Collector

LibGDX Class State

LibGDX Class Actor

LibGDX Class Texture, TextureRegion và TextureAtlas

LibGDX Game Starfish Collector (Version2) - quản lý thực thể trò chơi với class Actors và class Stages

LibGDX Tổ chức code cho Game

LibGDX Game Starfish Collector (Version3) - cải tiến với animation

LibGDX Game Starfish Collector (Version4) - cải tiến với OOP

LibGDX Tìm hiều về Vật lý và chuyển động trong game

LibGDX Game Starfish Collector (Version5) - cải tiến với vận tốc, gia tốc cho actor

LibGDX xử lý Va chạm giữa các actor

LibGDX Game Starfish Collector (Version6) - cải tiến với xử lý va chạm bằng đa giác bao quanh actor

LibGDX Thêm chướng ngại vật cho trò chơi

LibGDX Game Starfish Collector (Version7) - cải tiến với thêm chướng ngại vật

LibGDX Quản lý tập hợp các actors bằng ArrayList và hàm Static

LibGDX Game Starfish Collector (Version8) - cải tiến quản lý các đối tượng bằng ArrayList và hàm Static

LibGDX tạo ranh giới thế giới cho game, sử dụng camera, sử dụng thêm Stage

LibGDX Game Starfish Collector (Version9) - cải tiến tạo ranh giới thế giới cho game, sử dụng camera, sử dụng thêm Stage

LibGDX thêm màn hình cho Game

LibGDX Game Starfish Collector (Version10) - cải tiến tạo thêm màn hình cho game

LibGDX Shoot-em-up games (V1)

LibGDX Class LwjglApplication và LwjglApplicationConfiguration

LibGDX “Hello, World!” source code

LibGDX chương trình "Hello World"

LibGDX thiết kế game theo OOP

LibGDX Class Game và ApplicationListener

LibGDX Danh sách các website đồ họa miễn phí

LibGDX Class Gdx

LibGDX Ch02 Starfish Collector LauncherAlpha

LibGDX Source code Game Starfish Collector (Version2) - quản lý thực thể trò chơi với class Actors và class Stages

LibGDX Ch02 Starfish Collector LauncherBeta - Quản lý thực thể trò chơi với Actors và Stages

LibGDX Interface graphics.GL20

LibGDX Interface g2d.Batch

LibGDX Class Rectangle

LibGDX Giới thiệu Game Shoot-em-up

LibGDX Xử lý đầu vào (Discrete Input)

LibGDX Ch04 Shoot-em-up

LibGDX Giao diện người dùng (User Interfaces)

LibGDX Ch05 Starfish Collector - Text and User Interfaces

LibGDX class Button và Button.ButtonStyle và NinePatch và NinePatchDrawable