Reactjs - Giới thiệu, cài đặt

04/01/2022   React

Reactjs - Giới thiệu, cài đặt

Reactjs - Giới thiệu

1. React đề làm gì

Xây dựng, quản lý Component làm frontend

2. Cài đặt môi trường phát triển

* React trực tiếp trong HTML

- Để có cái nhìn tổng quan về React là gì, bạn có thể viết mã React trực tiếp bằng HTML.
Cách nhanh nhất để bắt đầu học React là viết React trực tiếp trong các tệp HTML của bạn.

- Bắt đầu bằng cách bao gồm ba tập lệnh, hai tập lệnh đầu tiên cho phép chúng tôi viết mã React trong JavaScripts của chúng tôi và tập lệnh thứ ba, Babel, cho phép chúng tôi viết cú pháp JSX và ES6 trong các trình duyệt cũ hơn.

<!DOCTYPE html>
<html>
<script src="https://unpkg.com/react@16/umd/react.production.min.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/react-dom@16/umd/react-dom.production.min.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/babel-standalone@6.15.0/babel.min.js"></script>
<body>
  
<div id="mydiv"></div>

<script type="text/babel">
class Hello extends React.Component {
  render() {
    return <h1>Hello World!</h1>
  }
}

ReactDOM.render(<Hello />, document.getElementById('mydiv'))
</script>

</body>
</html>

* Nhưng để sử dụng React trong dự án, bạn cần cài đặt NPM và Node.js.

a. Cài đặt React developer tool

- react detector

- show me the react..

b. Cài đặt Nodejs 

- Là ngôn ngữ lập trình phí server

- Cài đặt để học react

- để có npm giúp cài đặt các dependency

* Có thể cài Yarn để thay thế npm

c. Cài đặt reactjs

- Cài đặt reactjs 

npm install -g create-react-app

- Cài đặt dự án tên myfirstreact

npx create-react-app myfirstreact

- Chạy dự án

cd myfirstreact

npm start

=> localhost:3000

Tạo build

npm run build

Cám ơn

 

Bài viết cùng chủ đề