Một số hệ thống cần bảo mật thông tin

04/01/2022   Security

Một số hệ thống cần bảo mật thông tin

Kiểm tra, đánh giá, phát hiện các nguy cơ, lỗ hổng an toàn thông tin cho cổng/trang thông tin điện tử, hệ thống, phần mềm, ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chính phủ điện tử tại Trung tâm tích hợp dữ liệu:
- Phần mềm thư điện tử công vụ tỉnh
- Phần mềm Cổng thông tin điện tử tỉnh
- Phần mềm quản lý văn bản điều hành
- Phần mềm một cửa điện tử thông tin cấp Sở Ngành và cấp huyện.
- Phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm phục vụ Trung tâm hành chính công tỉnh.
- Phần mềm GIS du lịch.

Bài viết cùng chủ đề