So sánh AWS và AZURE và GOOGLE

04/01/2022   AWS

So sánh AWS và AZURE và GOOGLE

So sánh AWS và AZURE và GOOGLE

- Điểm mấu chốt: Các loại công ty chắc chắn sẽ bị thu hút bởi các nhà cung cấp đám mây nhất định. Vì vậy, một lần nữa:
+ Nếu bạn là một công ty khởi nghiệp nhỏ, dựa trên web đang tìm cách mở rộng nhanh chóng, bạn có thể muốn có một cái nhìn tốt về Google Cloud Platform.

+ Nếu công ty của bạn chạy Windows và nhiều phần mềm của Microsoft, có lẽ bạn sẽ muốn điều tra Azure.
+ Và nếu bạn đang tìm kiếm nhà cung cấp với danh mục dịch vụ rộng nhất và phạm vi tiếp cận trên toàn thế giới, AWS có thể sẽ phù hợp với bạn.

- Sau đây là các liên kết: đến các trang riêng của AWS, Azure và của Google bao gồm nhiều công cụ khác nhau, từ tính toán đến lưu trữ đến các công cụ đám mây tiên tiến:

 

Amazon Web Services

Microsoft Azure

Google Cloud Platform

Regions Global Infrastructure Regions Regions and Zones
Pricing Cloud Services Pricing Pricing Pricing
Basic Compute EC2 Virtual Machines Compute Engine
Containers ECS
EKS
AKS
Container Instances
Kubernetes Engine
Serverless Lambda Functions Cloud Functions
App Hosting Elastic Beanstalk App Service
Service Fabric
Cloud Services
App Engine
Batch Processing Batch Batch N/A
Object Storage S3 Blob Storage Cloud Storage
Block Storage EBS N/A Persistent Disk
File Storage EFS File Storage N/A
Hybrid Storage Storage Gateway StorSimple N/A
Offline Data Transfer Snowball
Snowball Edge
Snowmobile
N/A Transfer Appliance
Relational/SQL Database RDS
Aurora
SQL Database
Database for MySQL
Database for PostgreSQL
Cloud SQL
Cloud Spanner
NoSQL Database DynamoDB Cosmos DB
Table Storage
Cloud Bigtable
Cloud Datastore
In-Memory Database Elasticache Redis Cache N/A
Archive/Backup Glacier Backup N/A
Disaster Recovery N/A Site Recovery N/A
Machine Learning SageMaker
AML
Apache MXNet on AWS
TensorFlow on AWS
Machine Learning Cloud Machine Learning Engine
Cognitive Services Comprehend
Lex
Polly
Rekognition
Translate
Transcribe
Cognitive Services Cloud Natural Language
Cloud Speech API
Cloud Translation API
Cloud Video Intelligence
IoT IoT Core IoT Hub
IoT Edge
Cloud IoT Core
Networking Direct Connect Virtual Network Cloud Interconnect
Network Service Tiers
Content Delivery CloudFront CDN Cloud CDN
Big Data Analytics Athena
EMR
Kinesis
HDInsight
Stream Analytics
Data Lake Analytics
Analysis Services
Cloud Dataflow
Cloud Dataproc
Authentication and Access Management IAM
Directory Service
Organizations
Single Sign-On
Active Directory
Multi-Factor Authentication
Cloud IAM
Cloud IAP
Security GuardDuty
Macie
Shield
WAF
Security Center Cloud DLP
Cloud Security Scanner
Application Lifecycle Management CodeStar
CodePipeline
Visual Studio Team Services
Visual Studio App Center
N/A
Cloud Monitoring CloudWatch
CloudTrail
Monitor
Log Analytics
Stackdriver
Cloud Management Systems Manager
Management Console
Portal
Policy
Cost Management
Stackdriver
AR & VR Sumerian N/A N/A
Virtual Private Cloud VPC N/A Virtual Private Cloud
Training Training and Certification Training Training Programs
Support Support Support Support
3rd Party Software and Services Marketplace Marketplace Cloud Launcher
Partner Directory

Bài viết cùng chủ đề