Laravel sử dụng php artisan

04/01/2022   Laravel

Laravel sử dụng php artisan

Laravel sử dụng php artisan

PHP Artisan: là giao diện Command line được đưa vào Laravel.

Tạo Resource Controllers

php artisan make:controller PhotoController --resource

Tạo Model 

php artisan make:model Ten_model  

Tạo Middleware

php artisan make:middleware Ten_Middleware

 

Bài viết cùng chủ đề