Laravel Hướng dẫn cài đặt phiên bản mới nhất và phiên bản cụ thể

04/01/2022   Laravel

Laravel Hướng dẫn cài đặt phiên bản mới nhất và phiên bản cụ thể

Laravel Hướng dẫn cài đặt phiên bản mới nhất và phiên bản cụ thể

  Nội dung

- Hướng dẫn cài đặt Laravel
- Bỏ public trên đường dẫn truy cập project


Các phiên bản laravel: Laravel có nhiều phiên bản từ 4.2, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.x, 7.x. Mỗi phiên bản có yêu cầu về hệ thống khác nhau.

Yêu cầu hệ thống để cài đặt laravel

- Mỗi phiên bản Laravel sẽ có yêu cầu hệ thống khác nhau. VD: Bản Laravel 5.8 sẽ yêu cầu PHP >=7.1.3; Laravel 6.x yêu cầu PHP>=7.2.0; Laravel 7.x yêu cầu PHP>=7.2.5. Do đó bạn phải xem version bản PHP hiện tại đang sử dụng để chọn bản laravel cho phù hợp.

- Laravel sử dụng Composer để quản lý các package phụ thuộc vì thế phải cài Composer trước khi cài Laravel. Link tải và cài đặt Composer Link

Các bước tiến hành cài Laravel

- Để cài đặt Laravel bạn mở thư mục cần cài mở CMD để gõ dòng lệnh sau vào

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel Blog

* Lưu ý: Dòng lệnh trên sẽ cài bản Laravel mới nhất và đặt tên project là Blog. Để cài phiên bản cụ thể ví dụ laravel phiên bản 5.8 bạn chạy dòng lệnh sau:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel Blog “5.8”

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn chỉ cần mở WebServer của bạn lên và chạy đến thưc mục public trong thư mục Laravel project của các bạn.

Tạo key cho app

php artisan key:generate

Chạy ứng dụng

php artisan serve

Bỏ public trên đường dẫn truy cập project

Cách 1: chạy php artisan

php artisan serve

rồi truy cập link: http://localhost:8000

Cách 2: copy file trong public ra thư mục root lưu project

B1. Copy tất cả file trong thư mục public ra thư mục root lưu project

B2. Sửa file index.php thành

require __DIR__.'/../vendor/autoload.php';

thành: 

require __DIR__.'/vendor/autoload.php';

$app = require_once __DIR__.'/../bootstrap/app.php';

Thành

$app = require_once __DIR__.'/bootstrap/app.php';

Truy cập đến thư mục chứa laravel project 

Bài viết cùng chủ đề