Docker install

04/01/2022   Docker

Docker install

Cài đặt Docker
Setup Repository:
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install \
    apt-transport-https \
    ca-certificates \
    curl \
    gnupg-agent \
    software-properties-common

- Thêm Key GPG của Docker vào:
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
Kiểm tra lại xem đã được verified chưa:
sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88
$ sudo add-apt-repository \
   "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
   $(lsb_release -cs) \
   stable"

- Cài đặt docker-engine:
 $ sudo apt-get update
 $ sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
+ check version: Docker version 20.10.2, build 2291f61
+ https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/#prerequisites 
+ https://www.linode.com/docs/guides/installing-and-using-docker-on-ubuntu-and-debian/
- Cài đặt docker-compose
 $ sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.27.4/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
- Cấp quyền cho thư mục chứa docker-compose vừa cài đặt :
 $ sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
+ https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-use-docker-compose-on-ubuntu-20-04
+ https://viblo.asia/p/docker-cho-laravel-project-tao-moi-truong-dev-va-production-nhanh-924lJmkzZPM
- Cài đặt composer trong docker
$ sudo docker run --rm -v $(pwd):/app composer/composer install

 

Bài viết cùng chủ đề