Docker image

04/01/2022   Docker

Docker image

- docker pull mysql
=> pull image mysql

- docker ps -a 
=> list all containers

- docker images
=> list all images in host

- docker rm $(docker ps -aq)
=> delete all containers

- docker rmi $(docker images -q)
=> delete all images

thanks you.

Bài viết cùng chủ đề