Ý nghĩa dev/null 2>&1

03/07/2022   Linux

Using bash in LInux

* * * * * cd /path-to-your-project && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
  • > chuyển hướng - chuyển luồng dữ liệu đi đâu đó
  • >> chuyển hướng - giống như trên nhưng sẽ cộng dồn vào đích nó đến
  • /dev/null trong linux nó giống như một cái hố đen, nơi mà mọi dữ liệu gửi đến đều sẽ bị loại bỏ mất xác.
  • 2 là ký hiệu chỉ đích đến Standard Error (stderr)
  • 1 là ký hiệu chỉ đích đến Standard Out (stdout)
  • & là ký hiệu kiểu A or B

Mặc định cron gửi email cho người thực thi cron job, nếu bạn muốn tắt chức năng gửi email này đi thì hãy thêm đoạn sau vào cuối dòng >/dev/null 2>&1 có nghĩa là khi cron thực thi, bất cứ output nào stderr hay stdout đều được gửi đến hố đen /dev/null vì gửi đến hố đen cho nên output cũng là null và cron sẽ không thực thi việc gửi email đi.

Bài viết cùng chủ đề