CI/CD with AWS

04/01/2022   AWS

Mô hình triển khai CICD với ECS, Code Pipeline (Code build, ECR repository, Code deploy), Github

Github: https://github.com/phong2018/app004aws

Bài viết cùng chủ đề