Sử dụng version của package

04/01/2022   Laravel

Sử dụng version của package

Chúng ta có những quy định khi đặt đánh phiên bản cho package như sau:

  • ~: nếu ta viết ~0.13.0, bạn chỉ muốn cập nhật các bản vá lỗi: 0.13.1, còn 0.14.0 thì không.
  • ^: nếu ta viết ^0.13.0 có nghĩa là ta muốn cập nhật những bản vá và các bản cập nhật phụ: 0.13.10.14.0 và cứ như thế.
  • *: ký tự này được dùng khi chúng ta muốn cập nhật tất cả các phiên bản.
  • >: sẽ cập nhật những phiên bản cao hơn phiên bản mà chúng ta chỉ định.
  • >=: sẽ cập nhật những phiên bản cao hơn hoặc bằng phiên bản mà chúng ta chỉ định.
  • <=: sẽ cập nhật những phiên bản thấp hơn hoặc bằng phiên bản mà chúng ta chỉ định.
  • <: sẽ cập nhật những phiên bản thấp hơn phiên bản mà chúng ta chỉ định.

Có một vài quy định khác như sau:

  • no symbol (x.x.x): khi cập nhật duy nhất phiên bản mà chúng ta chỉ định.
  • latest: cập nhật phiên bản mới nhất.

và chúng ta có thể kết hợp hầu hết các giá trị trên trong các phạm vi, như sau: 1.0.0 || > = 1.1.0 <1.2.0, để sử dụng 1.0.0 hoặc một bản phát hành từ 1.1.0 trở lên, nhưng thấp hơn 1.2.0.

Bài viết cùng chủ đề