Exceptions Handler trong laravel

04/01/2022   Laravel

app/Exceptions/Handler.php

* $this->reportable(function (Throwable $e) {....});
=> có thể dd($e) để xem excaptions tên gì
* $this->renderable(...)
=> từ tên exception ở trên ta có thể trả lại lỗi tùy chọn

Bài viết cùng chủ đề