Tìm hiểu Laravel-echo-server

04/01/2022   Laravel

Tìm hiểu Laravel-echo-server

- guide: https://github.com/tlaverdure/laravel-echo-server

* Outline
- API Clients
- Configurable Options
- Running with SSL
- Subscribers to incoming events: Redis || Http (use API Clients)
- Cross Domain Access To API
- Database
- Presence Channels
+ authEndpoint
+ authHost
- Client Side Configuration

* Laravel-echo-server là gì?
- là NodeJs server for Laravel Echo broadcasting with Socket.io.

* Mô hình kết nối sử dụng trong laravel-echo-server trong laravel?
- Server Laravel (php):
+ sử dụng phpredis extention || predis/predis package để kết nối Redis
+ hoặc sử dụng api http có APP_ID và auth_key để broadcast cho laravel-echo-server
- Server Laravel-echo-server (nodejs):
+ lấy DB trong redis để broadcash
-  hoặc nhận request từ server laravel (với APP_ID và auth_key) 

Cài đặt Laravel-echo-server với docker-compose?
- docker-compose.yml
- laravel-echo-server
+ Dockerfile
+ laravel-echo-server.json
+ package.json 

* links trong docker-compose.yml là gì?
- laravel-echo-server có
+ links: redis (dùng để liên kết redis, dó vậy trước đó cần cài đăt redis)

* "databaseConfig" laravel-echo-server.json là gì?
- "databaseConfig": {"redis": {"port": "6379","host": "redis"}}: dùng để chứa dữ liệu socket nhận được, sau đó lấy dữ liệu này gửi cho user subscribe.
- "clients" (API Clients): đặt thông tin APP_ID và auth_key để laravel server publish events by call API.

Bài viết cùng chủ đề