Vuex cần nắm

04/01/2022   Vuejs

Vuex

1. State và mapState
- State để lưu state (variable cả app), trong Store của vuex
- mapState lấy giá trị state (variable), trong component (computed)

2. Getter và mapGetter
- Getter để filter trạng thái State, trong Store của vuex
- mapGetter để lấy giá trị Getter, trong component (computed)

3. Mutations và mapMutations
- Mutations để thay đổi trạng thái State sử dụng synchronus, trong Store của vuex
- mapMutations để map các hàm mutations, trong component (method)

4. Action và mapAction
- Action để thay đổi trạng thái State sử dụng asynchronus (như fetch data), trong store của vuex
+ Tham số context giống như 1 Store instance với đầy đủ giá trị, method
+ Dùng context.commit(MutationsMethod,data) để cập nhật State cho Store
- mapMutations để map các hàm action, trong component (method)

5. Modules
- Chia Store thành các modules
- mỗi modules có đầy đủ: state, getters, mutations, actions
- namespace: mặc định actions, mutations và getters bên trong các module vẫn được đăng ký dưới dạng toàn cục namespace
 

cám ơn

Bài viết cùng chủ đề