SQL Server

SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu được phát triển bởi Microsoft, thường được kết hợp với Asp.net Core để xây dựng các ứng dụng website rất hiệu quả.