MySQL

MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu nguồn mở, thường được kết hợp với PHP để xây dựng các ứng dụng website rất hiệu quả.