React Native

React Native

React Native cho phép bạn xây dựng các ứng dụng di động chỉ bằng JavaScript. Nó sử dụng thiết kế giống như React, cho phép bạn soạn một giao diện người dùng di động phong phú từ các thành phần khai báo. Với React Native, bạn không xây dựng ứng dụng web trên thiết bị di động, ứng dụng HTML5 hoặc ứng dụng lai; bạn xây dựng một ứng dụng di động thực sự không thể phân biệt được với một ứng dụng được xây dựng bằng Objective-C hoặc Java. React Native sử dụng các khối xây dựng UI cơ bản giống như các ứng dụng iOS và Android thông thường. Bạn chỉ cần đặt các khối xây dựng đó lại với nhau bằng JavaScript và React.

Tài liệu tham khảo

https://www.tutorialspoint.com/react_native/index.htm
https://aboutreact.com/frequent-issues/