PyGame

PyGame

Pygame là một tập hợp các mô-đun Python đa nền tảng được thiết kế để viết các trò chơi video. Nó bao gồm các thư viện âm thanh và đồ họa máy tính được thiết kế để sử dụng với ngôn ngữ lập trình Python.

Đề cương học Pygame

Bài 1: Pygame - Cài đặt, giới thiệu lập trình game với Pygame

Bài 2: Pygame - Chuyển code pygame thành file.exe

Bài 3: Pygame - Source Code Hello World

Bài 4: Pygame - Một số khái niệm cơ bản

Bài 5: Pygame - Hướng dẫn làm game Puzzle Memory

Bài 6. Pygame - Các bước code Puzzle Memory

Bài 7. Pygame - Game Tetromino (xếp hình)