Python

Python

Python là ngôn ngữ lập trình phổ biến. Nó được tạo ra bởi Guido van Rossum, và được phát hành vào năm 1991.
Nó dùng để: phát triển web (phía máy chủ), phát triển phần mềm, toán học, kịch bản hệ thống.

Đề cương học Python

Bài 1. Python - Concepts
Bài 2. Python - Đọc, ghi từ màn hình
Bài 3. Python - Đọc, ghi file
Bài 4. Python - Conditions
Bài 5. Python - Loops
Bài 6. Python - Array (Mảng)
Bài 7. Python - List
Bài 8. Python - Tuples
Bài 9. Python - Functions (Hàm)
Bài 10. Python - Lập trình OOP
Bài 11. Python - Inheritance (Kế thừa)
Bài 12. Python - Encapsulation (Đóng gói)
Bài 13. Python - Polymorphism (Đa hình)
Bài 14. Python - Phạm vi Biến (Scope)
Bài 15. Python - Lambda (hàm ẩn danh)
Bài 16. Python - Iterators (Trình lặp)

Link tham khảo:

https://www.geeksforgeeks.org/python-programming-language/
https://www.w3schools.com/python/default.asp