PHP

PHP

PHP là một ngôn ngữ kịch bản máy chủ và là một công cụ mạnh mẽ để tạo các trang Web động và tương tác.
PHP là một giải pháp thay thế được sử dụng rộng rãi, miễn phí và hiệu quả cho các đối thủ cạnh tranh như ASP của Microsoft.
PHP 7 là bản phát hành ổn định mới nhất.

Đề cương học PHP
https://toidicode.com/php-co-ban

Bài 1: PHP là gì và cách học?
Bài 2: Hướng dẫn cài đặt xampp
Bài 3: Chương trình Helloworld đầu tiên
Bài 4: Biến và Hằng trong PHP
Bài 5: Các Kiểu dữ liệu trong PHP
Bài 6: Toán tử trong PHP
Bài 7: Câu lệnh điều kiện if else trong PHP
Bài 8: Câu lệnh switch case trong PHP
Bài 9: Vòng lặp for và foreach trong PHP
Bài 10: Vòng lặp while và do while trong PHP
Bài 11: Hàm trong PHP
Bài 12: PHP GET và POST
Bài 13: PHP SESSION và COOKIE
Bài 14: PHP include, include_once, require, require_once trong PHP
Bài 15: Các hàm xử lý chuỗi trong PHP
https://toidicode.com/cac-ham-xu-ly-chuoi-trong-php-68.html
Bài 16: Các hàm xử lý mảng trong PHP
https://toidicode.com/cac-ham-xu-ly-mang-trong-php-69.html
Bài 17: Các hàm xử lý file trong PHP
https://toidicode.com/cac-ham-xu-ly-file-trong-php-70.html
Bài 18: PHP Upload File
Bài 19: Các hàm kiểm tra dữ liệu trong PHP
https://toidicode.com/cac-ham-kiem-tra-du-lieu-trong-php-72.html
Bài 20: PHP Xử lý ngày tháng
Bài 21: PHP Hàm header
Bài 22: PHP Tham trị, tham chiếu

Đề cương học OOP bằng PHP
https://toidicode.com/php-huong-doi-tuong

Bài 1: Lập trình Hướng đối tượng là gì? và ưu điểm của nó
Bài 2: Lớp Thuộc Tính Phương thức trong PHP
Bài 3: Kế thừa class trong PHP
Bài 4: Các giới hạn quyền của thuộc tính, phương thước trong hướng đối tượng
Bài 5: Cách tính chất đặc thù của hướng đối tượng
Bài 6: Phương thức khởi tạo vào hủy trong lập trình hướng đối tượng
Bài 7: Lớp trừu tượng Abstract trong PHP hướng đối tượng
Bài 8: Interface trong PHP hướng đối tượng
Bài 9: Static và final trong PHP hướng đối tượng
Bài 10: Magic methods trong PHP
Bài 11: Namespace trong PHP
Bài 12: Traits trong PHP
Bài 13: Traits trong PHP (phần 2)
Bài 14: Hàm ẩn danh Lambda và Closure trong PHP
Bài 15: This và self trong PHP
Bài 16: Gọi nhiều phương thức trên một dòng
Bài 17: Hàm __autoload() trong PHP
Bài 18: Self và static trong PHP
Bài 19: Magic methods set và get trong PHP
Bài 20: Magic methods isset và unset trong PHP
Bài 21: Magic methods call và callStatic trong PHP
Bài 22: Magic methods sleep và wakeup trong PHP
Bài 23: Magic methods toString và invoke trong PHP
Bài 24: Magic methods set_state, clone và debugInfo trong PHP

Link tham khảo:

https://www.geeksforgeeks.org/php/
https://www.w3schools.com/php/default.asp