OOP

OOP

Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming - OOP) là phương pháp lập trình lấy đối tượng làm nền tảng để xây dựng thuật giải, xây dựng chương trình.
+ Phương pháp OOP là thiết kế chương trình xoay quanh dữ liệu của hệ thống.
+ OOP không cho phép dữ liệu chuyển động tự do trong hệ thống

Đề cương học OOP

Bài 1. OOP Các khái niệm cơ bản

Bài 2. OOP - Tìm hiểu LỚP VÀ ĐỐI TƯỢNG

Tài liệu tham khảo

https://www.w3schools.com/cpp/cpp_oop.asp

https://www.geeksforgeeks.org/object-oriented-programming-in-cpp/