Interview

I. Các câu hỏi thuật toán

1. Sắp xếp
2. Tìm kiêm
3. Cấu trúc dữ liệu

II. Các câu hỏi kỹ thuật

1. Về OOP
- OOP là gì
- Sự khác nhau giữa Abstract class và Interface

2. Về SQL
- Về Rollback dữ liệu 

3. Về Ngôn ngữ lập trình
- Sự khác nhau giữa ArrayList – Array, Linkedlist – Arraylist, Set – List
- Phân biệt ArrayList , Linkedlist và Vector?
- Cách tổ chức hoạt động List , Map, Set, Queue, Stack,

4. Về Git & GitHub

 

III. Các câu hỏi cá nhân

1. Về bản thân
2. Về mong muốn
3. Về công ty

https://seal.deha.vn/kinh-nghiem-di-phong-van-cho-sinh-vien-it-moi-ra-truong/