Lập Bảng Tính (Excel)

MÔN LẬP BẢNG TÍNH
(60h = 15h lý thuyết + 41h thực hành + 4h kiểm tra)

Bài 1: Thao tác cơ bản trên Microsoft Excel
(4h = 2h lý thuyết + 2h thực hành)
1. Thao tác trên tập tin
2. Thao tác trên Sheet
3. Thao tác trên dòng/ cột
4. Di chuyển trong bảng tính và sử dụng phím tắt
5. Sử dụng cửa sổ soạn thảo
6. Hiệu chỉnh Excel Options

Bài 2: Nhập và định dạng bảng tính 
(4h = 1h lý thuyết + 3h thực hành)
1. Thiết lập các định dạng trong hệ điều hành (Region)
2. Xác định địa chỉ ô, khối
BT: 1.Bang Cuu Chuong
3. Sử dụng toán tử
4. Nhập dữ liệu
5. Định dạng bảng tính
BT: 1.Bang Chiet Tinh Gia Thanh

Bài 3: Sử dụng hàm  
(24h = 4h lý thuyết + 8h thực hành + 2h kiểm tra)
1. Sử dụng hàm thống kê
BT: 1.Ham Thong Ke (Statistical functions)​; 2.Bang Thanh Toan Luong P13.Bang Thanh Toan Luong P24.Ham Do Tim Tuong Doi Va Xep Hang
2. Sử dụng hàm toán học
BT: 1.Phep Toan So Hoc2.Phep Toan Ly Luan3.Ham Luan Ly​4.Ham Toan Hoc - MATH FUNCTIONS5.Giai Phuong Trinh Bac Nhat ax+b=06.Giai Phuong Trinh Bac Hai ax2+bx+c=0
3. Sử dụng hàm xử lý chuỗi
BT: 1.Ham Xu Ly Chuoi (TEXT FUNTIONS)
4. Sử dụng hàm xử lý ngày tháng năm
BT: 1.Bai Tap Ngay Thang2.Ham Ngay Thang, Thoi Gian
5. Sử dụng hàm logic
BT: 3.Bang Tinh Thanh Tich Van Dong Vien
6. Sử dụng hàm dò tìm
BT: 1.Bang Tim Ten Phan Khoi, Ten Xe Su Dung Vlookup Long Ghep2.Bang Tinh Diem SV Hoc Sinh3.Bang Tinh Tien Khach San P14.Bang Tinh Tien Khach San P2
Kiểm tra

Bài 4: Khai thác cơ sở dữ liệu  
(8h = 2h lý thuyết + 6h thực hành)
1. Sắp xếp (Sort)
2. Lọc dữ liệu (Filter)
3. Sử dụng các hàm trên cơ sở dữ liệu
4. Sử dụng chức năng SubTotal
5. Kiểm tra dữ liệu nhập (Data Validation)
6. Import và Export dữ liệu

Bài 5: Tạo đồ thị và In bảng tính
(4h = 2h lý thuyết + 2h thực hành)
1. Tạo và hiệu chỉnh đồ thị
2. In bảng tính

Bài 6: Định dạng theo điều kiện (Conditonal Formatting)
(4h = 1h lý thuyết + 3h thực hành)
1. Tạo điều kiện định dạng
2. Quản lý quyền ưu tiên của các điều kiện định dạng

Bài 7: Tạo PivotTable và PivotChart
(4h = 1h lý thuyết + 3h thực hành)
1. Tạo PivotTable
2. Tạo PivotChart

Bài 8:    Sử dụng What-If Analysis
(4h = 2h lý thuyết + 2h thực hành)
1.    Thay đổi dữ liệu đầu vào với Data Table
2.    Tìm lời giải với Goal Seek
3.    Lập tình huống với Scenario

Ôn tập và kiểm tra kết thúc mô đun
(4h = 2h ôn tập + 2h kiểm tra)