LibGDX

LibGDX

LibGDX

Framework hỗ trợ làm game 2D của java cực hay.

Phần I. Thực hành
LibGDX chương trình "Hello World"
* Game Starfish Collector
Bài 1. LibGDX Ch02 Starfish Collector LauncherAlpha
Bài 2. LibGDX Ch02 Starfish Collector LauncherBeta - Quản lý thực thể trò chơi với Actors và Stages
Bài 3. LibGDX Game Starfish Collector (Version3) - cải tiến với animation
Bài 4. LibGDX Game Starfish Collector (Version4) - cải tiến với OOP
Bài 5. LibGDX Game Starfish Collector (Version5) - cải tiến với vận tốc, gia tốc cho actor
Bài 6. LibGDX Game Starfish Collector (Version6) - cải tiến với xử lý va chạm bằng đa giác bao quanh actor
Bài 7. LibGDX Game Starfish Collector (Version7) - cải tiến với thêm chướng ngại vật
Bài 8. LibGDX Game Starfish Collector (Version8) - cải tiến quản lý các đối tượng bằng ArrayList và hàm Static
Bài 9. LibGDX Game Starfish Collector (Version9) - cải tiến tạo ranh giới thế giới cho game, sử dụng camera, sử dụng thêm Stage
Bài 10. LibGDX Game Starfish Collector (Version10) - cải tiến tạo thêm màn hình cho game
Bài 11. LibGDX Ch05 Starfish Collector - Text and User Interfaces

* Game Shoot-em-up
Bài 1. LibGDX Giới thiệu Game Shoot-em-up
Bài 2. LibGDX Xử lý đầu vào (Discrete Input)
Bài 3. LibGDX Ch04 Shoot-em-up

Phần II. Lý Thuyết liên quan thực hành
Bài 1. LibGDX Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt nền tảng lập trình
Bài 2. LibGDX Vòng đời của một trò chơi video
Bài 3. LibGDX thiết kế game theo OOP
Bài 4. LibGDX chương trình "Hello World"
Bài 5. LibGDX Game Starfish Collector
Bài 3’’. LibGDX Game Starfish Collector (Version2) - quản lý thực thể trò chơi với class Actors và class Stages
Bài 4. LibGDX Đồ họa trong libGDX
Bài 5. LibGDX Animation trong libGDX
Bài 6. LibGDX Tìm hiều về Vật lý và chuyển động trong game
Bài 7. LibGDX xử lý Va chạm giữa các actor
Bài 8. LibGDX Thêm chướng ngại vật cho trò chơi
Bài 9. LibGDX Quản lý tập hợp các actors bằng ArrayList và hàm Static
Bài 10. LibGDX tạo ranh giới thế giới cho game, sử dụng camera, sử dụng thêm Stage
Bài 11. LibGDX thêm màn hình cho Game
Bài 12. LibGDX tạo text với class BitmapFont
Bài 13. LibGDX sự kiện chuột, bàn phiếm
Bài 14. LibGDX xử lý chạm, bắt các loại cử chỉ (Gesture)
Bài 15. LibGDX Sử dụng nhiều InputProcessors (bàn phím & cử chỉ)
Bài 16. LibGDX quản lý chuyển động của thiết bị
Bài 17. LibGDX sử dụng camera để tùy chỉnh tỉ lệ màn hình thiết bị
Bài 18. LibGDX quản lý audio
Bài 19. LibGDX tìm hiểu class Scene2D, sử dụng stage để quản lý actors
Bài 20. LibGDX tìm hiểu Class Actions
Bài 21. LibGDX Quản lý đối tượng trong scene2D
Bài 22. LibGDX Tổ chức code cho Game

Phần III. Nghiên cứu sâu một số Class, Interface 
Bài 1. LibGDX Class Game và ApplicationListener
Bài 2. LibGDX Class LwjglApplication và LwjglApplicationConfiguration
Bài 3. LibGDX Class Gdx
Bài 3’. LibGDX Interface graphics.GL20
Bài 4. LibGDX Class Actor
Bài 5. LibGDX Class State
Bài 6. LibGDX Class Texture, TextureRegion và TextureAtlas
Bài 6’. LibGDX Class Rectangle
Bài 6’’. LibGDX Interface g2d.Batch
Bài 7. LibGDX tìm hiểu Class Actions
Bài 8. LibGDX tìm hiểu class Scene2D, sử dụng stage để quản lý actors
Bài 9. LibGDX class Button và Button.ButtonStyle và NinePatch và NinePatchDrawable

Phụ lục:

- LibGDX Danh sách các website đồ họa miễn phí

https://www.gamefromscratch.com/page/LibGDX-Tutorial-series.aspx
https://www.udemy.com/course/the-complete-libgdx-game-course/