Java

Java

Java là ngôn ngữ lập trình được sử dụng để phát triển ứng dụng di động, ứng dụng web, ứng dụng máy tính để bàn, trò chơi và nhiều hơn nữa.

Đề cương học Java

Phần I. Java Core
Bài 1. Java Giới thiệu
Bài 2. Java Variables, Data Types, Operators
Bài 3. Java Input/Ouput
Bài 4. Java String
Bài 5. Java Math
Bài 6. Java Booleans
Bài 7. Java Date
Bài 8. Java If..Else, Switch...case
Bài 9. Java Loop
Bài 10. Java Break, Continue
Bài 11. Java Bài tập cơ bản
Bài 12. Java Methods
Bài 13. Java Enums
Bài 14. Java Arrays
Bài 15. Java Bài tập Hàm, String, Array, For, While, If..
Bài 16. Java Collection
Bài 17. Java List
Bài 18. Java ArrayList
Bài 19. Java HashMap
Bài 20. Java File Handling
Bài 21. Java Exceptions
Bài 22. Java ví dụ về xử lý ngoại lệ (Exception) với bài tập cụ thể
Bài 23. Java sử dụng JSON
Bài 24. Java sử dụng XML
Phần II. Java OOP
Bài 1. Java OOP
Bài 2. Java Class/Objects
Bài 3. Java Class Attributes
Bài 4. Java Class Methods
Bài 5. Java Constructors/Destructors
Bài 6. Java Modifiers
Bài 7. Java Encapsulation
Bài 8. Java Packages / API
Bài 9. Java Inheritance
Bài 10. Ép Kiểu Trong OOP (https://yellowcodebooks.com/2017/09/20/java-bai-31-ep-kieu-trong-oop/)
Bài 11. Java Polymorphism
Bài 12. Java Inner Classes
Bài 13. Java Abstract và Interface
Bài 14. Java Wrapper Classes
Bài 15. Java JDBC Project quản lý điểm học sinh
Bài 16. Java Hướng dẫn kết nối Sql Server bằng Java JDBC sử dụng Netbean
Bài 17. Java project Quản lý động vật bằng Java, bài tập về tính kế thừa

Phần 3. Java GAME
Java rất hữu ích cho việc xây dựng các trò chơi đa nền tảng. Với nó, trò chơi có thể được xây dựng cho desktop, cũng như cho thiết bị di động. Không những thế, nó còn là ngôn ngữ chính thức cho các game trên Android. Người ta có thể bắt đầu dễ dàng với Android Studio integrated development environment và sử dụng OpenGL cho đồ họa (JOGL). LibGDX framework cho trò chơi 2D và JMonkeyEngine cho 3D là hai lựa chọn phổ biến khi phát triển trò chơi bằng Java.
+ LibGDX framework cho trò chơi 2D
https://www.gamefromscratch.com/page/LibGDX-Tutorial-series.aspx
https://www.udemy.com/course/the-complete-libgdx-game-course/
+ MonkeyEngine cho  trò chơi 3D

Link tham khảo:

https://www.geeksforgeeks.org/java/
https://www.w3schools.com/java/default.asp