Jquery

Jquery

jQuery là một thư viện JavaScript.
jQuery đơn giản hóa rất nhiều việc lập trình JavaScript.
jQuery rất dễ học.

Link tham khảo:
https://www.w3schools.com/jquery/default.asp
https://www.geeksforgeeks.org/jquery-tutorials/