JavaScript

JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ lập trình của HTML và Web.
JavaScript rất dễ học.
Hướng dẫn này sẽ dạy bạn JavaScript từ cơ bản đến nâng cao.

Đề cương học Javascript

Bài 1. Javascript Output Document.write

Bài 2. Javascript name Attribute

Bài 3. Javascript Document Object

Bài 4. JavaScript Arrays

Bài 5. JavaScript Events

Bài 6. Javascript Window Object

Bài 7. Javascript Date Object

Bài 8. Javascript Hàm

 

Link tham khảo:

https://www.w3schools.com/js/default.asp
https://www.geeksforgeeks.org/javascript-tutorial/