CSS

CSS

CSS là ngôn ngữ mô tả phong cách của một tài liệu HTML.
CSS mô tả cách các phần tử HTML sẽ được hiển thị.
Hướng dẫn này sẽ dạy bạn CSS từ cơ bản đến nâng cao.

Đề cương học CSS

Bài 1. CSS Thuộc tính position
Bài 2. CSS Thuộc tính float và clear

Link tham khảo:

https://www.w3schools.com/css/default.asp
https://www.geeksforgeeks.org/css-tutorials/