Lớp này có tác dụng gán giá trị, lấy giá trị, xóa giá trị lưu trong cookies trình duyệt máy người dùng (client)


Đặt đoạn code sau đây vào trong cặp thẻ script

// Khai bao lớp cookies
var Cookies = {};
// Gán giá trị
Cookies.set = function(name, value){
   var argv = arguments;
   var argc = arguments.length;
   var expires = (argc > 2) ? argv[2] : null;
   var path = (argc > 3) ? argv[3] : '/';
   var domain = (argc > 4) ? argv[4] : null;
   var secure = (argc > 5) ? argv[5] : false;
   document.cookie = name + "=" + escape (value) +
    ((expires == null) ? "" : ("; expires=" + expires.toGMTString())) +
    ((path == null) ? "" : ("; path=" + path)) +
    ((domain == null) ? "" : ("; domain=" + domain)) +
    ((secure == true) ? "; secure" : "");
};
// Lấy giá trị
Cookies.get = function(name){
	var arg = name + "=";
	var alen = arg.length;
	var clen = document.cookie.length;
	var i = 0;
	var j = 0;
	while(i < clen){
		j = i + alen;
		if (document.cookie.substring(i, j) == arg)
			return Cookies.getCookieVal(j);
		i = document.cookie.indexOf(" ", i) + 1;
		if(i == 0)
			break;
	}
	return null;
};
//Xóa cookies
Cookies.clear = function(name) {
 if(Cookies.get(name)){
  document.cookie = name + "=" +
  "; expires=Thu, 01-Jan-70 00:00:01 GMT";
 }
};


Hệ thống Facebook Marketing Online

BÌNH LUẬN
Đăng ký nhận bài viết từ Học Code
Chia sẻ Học Code
Quảng cáo tài trợ
Dịch vụ Marketing Online
Series Hay