Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn viết code PHP lấy toàn bộ nội dung bài viết từ website tccl.info.


Để sử dụng được đoạn code này, các bạn cần download file simple_html_dom.php .

<php
require 'simple_html_dom.php';
function check_link($url,$host='')
{
	if((strpos($url,'http://')===false) and (preg_match_all('/http:\/\/(.*)\.([a-z]+)\//',$host,$matches,PREG_SET_ORDER)))
	{
		$url = $matches[0][0].$url;
	}
	return $url;
}
function format_link($source,$format=false)
{
	if($format)
	{
		$source = str_replace(' ','%20',$source);	
	}
	else
	{
		if(strrpos($source,'?')===true)
		{
			$source = substr($source,0,strrpos($source,'?'));
		}
		$source = str_replace(' ','',$source);	
	}
	return $source;
}
function save($sour,$dest)
{
	$sour = format_link($sour,true);
	@copy($sour,$dest);
}	
function parse_row($item)
{
	$html = file_get_html($item['link']);
	$data = array();
	if($data['name'] = $html->find('div.post-info-pad h1',0)->innertext)
	{
		$data['image_url'] = $item['image_url'];
		//copy anh ve serrver
		// dung ham save
		$data['user_id'] = $html->find('div.post-info-pad a',0)->innertext;
		$data['content'] = $html->find('div.post-container',0)->innertext;		
		//insert du lieu vao DB o day
		print_r($data);exit();
	}
}
function get_all($url)
{
	$html = file_get_html($url);
	foreach($html->find('div.img-wrap') as $element)
	{
		$item = array();
		if($item['link'] = $element->find('a',0)->href)
		{
			$item['image_url'] = $element->find('img',0)->src;
			parse_row($item);
		}
	}
}// Đặt 1 link của tccl.info vào đây 
get_all('http://tccl.info/trending');
?>

Hệ thống Facebook Marketing Online

Tải code
BÌNH LUẬN
Đăng ký nhận bài viết từ Học Code
Chia sẻ Học Code
Quảng cáo tài trợ
Dịch vụ Marketing Online
Series Hay