Để thực hiện việc viết code đăng nhập bằng Facebook, bạn cần có APP ID và APP SECRET. 


Để sử dụng được ứng dụng này bạn cần download SDK của Facebook:  http://developers.facebook.com/docs/reference/php/download/
Tham khảo thêm các tài liệu về API của Facebook:
Đặt đoạn code sau vào file PHP cần xử lý đăng nhập
<?php
require 'facebook/facebook.php';
$fbPermissions = 'email,publish_stream,user_photos';
$facebook = new Facebook(array(
 'appId' => '510685512391982',
 'secret' => '76ef9a5f323613670fe1f1d0f1f0dffd',
 'fileUpload' => true,
 'cookie' => true
));
$user = $facebook->getUser();
if($user)
{
	try
	{
		$user_profile = $facebook->api('/me');
		if(!empty($user_profile))
		{
			$user_id = $user_profile['id'];
			// Các bạn xử lý đăng nhập tại đây nhé
		}
	}
	catch(FacebookApiException $e)
	{
		 $user = null;
	}
}
else
{
	$loginUrl = $facebook->getLoginUrl(array('scope' => $fbPermissions));	
}
?>
<div class="sign-in-bound">  
	<h4 class="subtitle"></h4>
		<p><b>Click vào nút dưới đây để đăng nhập với tài khoản Facebook của bạn. Tài khoản của bạn trên sẽ tự động được tạo sau lần đăng nhập đầu tiên mà không cần đăng ký.</b></p>
    <br clear="all">
		<div align="center"><a href="<?php echo $loginUrl;?>"><img src="skins/news/images/loginfacebook.png"></a></div>
    <br clear="all">    
    <p>
      <b>Bạn cũng có thể đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký tại Goccuoi.net. Nếu bạn chưa có
      tài khoản, hãy <a href="dang-ky.html" style="text-decoration:underline">đăng ký</a> tại đây.</b></p>
    <div class="login-input" style="margin-top:18px;">
    <form name="SignInForm" method="post">
      <div>
       <label for="user_id">Tên đăng nhập</label> <span class="required">*</span></div>
      <input name="user_id" type="text" id="user_id" class="input">
      <div><label for="password">Mật khẩu</label> <span class="required">*</span></div>
      <input name="password" type="password" id="password" class="input">
      <div>
        <input name="save_password" type="checkbox" id="save_password">
        <label for="save_password">Tự động đăng nhập lần sau</label>
      </div>
      <div style="margin-left:-4px;margin-top:-10px;">
      <input class="search-button" type="submit" value="Đăng nhập">
      <a href="quen-mat-khau.html">Quên mật khẩu</a>
      </div>
    </form>  
    </div>
</div>

Nếu có thắc mắc gì, vui lòng comment xuống dưới đây để được giải đáp

Hệ thống Facebook Marketing Online

BÌNH LUẬN
Đăng ký nhận bài viết từ Học Code
Chia sẻ Học Code
Quảng cáo tài trợ
Dịch vụ Marketing Online
Series Hay