Code javascript kiểm tra 1 xâu có phải là định dạng số hay không ?


//Đầu vào chuỗi ký tự

//Đầu ra: trả về true, nếu xâu đó là số, false nếu xâu không phải là số

function isNumeric(sText)
{
	var ValidChars = "0123456789.";
	var isNumeric=true;
	var Char;	
	for (i = 0; i < sText.length && isNumeric == true; i++) 
	  { 
		 Char = sText.charAt(i); 
		 if (ValidChars.indexOf(Char) == -1) 
		 {
		 	isNumeric = false;
		 }
	  }
	return isNumeric;
}


Hệ thống Facebook Marketing Online

BÌNH LUẬN
Đăng ký nhận bài viết từ Học Code
Chia sẻ Học Code
Quảng cáo tài trợ
Dịch vụ Marketing Online
Series Hay