Code javascript biến đổi 1 số thành 1 số theo dạng tiền tệ.


//Đầu vào là định dạng số

//Đầu ra là số có định dạng tiền tệ

//Ví dụ:

//Đầu vào 10000

//Đầu ra 10.000

function format_number(pnumber,decimals)
{
	if (isNaN(pnumber)) { return 0};
	if (pnumber=='') { return 0};
	var snum = new String(pnumber);
	var sec = snum.split('.');
	var whole = parseFloat(sec[0]);
	var result = '';
	
	if(sec.length > 1){
		var dec = new String(sec[1]);
		dec = String(parseFloat(sec[1])/Math.pow(10,(dec.length - decimals)));
		dec = String(whole + Math.round(parseFloat(dec))/Math.pow(10,decimals));
		var dot = dec.indexOf('.');
		if(dot == -1){
			dec += '.'; 
			dot = dec.indexOf('.');
		}
		while(dec.length <= dot + decimals) { dec += '0'; }
		result = dec;
	} else{
		var dot;
		var dec = new String(whole);
		if(decimals){
			dec += '.';
			dot = dec.indexOf('.');		
			while(dec.length <= dot + decimals) { dec += '0'; }
		}
		result = dec;
	}
	return result;
}

Hệ thống Facebook Marketing Online

BÌNH LUẬN
Đăng ký nhận bài viết từ Học Code
Chia sẻ Học Code
Quảng cáo tài trợ
Dịch vụ Marketing Online
Series Hay