//Đầu vào xâu có khoảng trắng 2 đầu

//Đầu ra xâu đã bỏ khoảng trắng 2 đầu

function  __trim(str)
{
	str = str.replace(/\s+\s+/g,' '); // bo khoang trang lien tiep
	return str.replace(/^\s+|\s+$/g,''); // bo khoang trang hai dau
}

Hệ thống Facebook Marketing Online

BÌNH LUẬN
Đăng ký nhận bài viết từ Học Code
Chia sẻ Học Code
Quảng cáo tài trợ
Dịch vụ Marketing Online
Series Hay