Hoccode.net xin giới thiệu tới các bạn đoạn code download file sử dụng hàm Readfile trong PHP


PHP Code download file sử dụng readfile

// đặt đường dẫn file của bạn tại đây

<?php

$file = 'monkey.gif';

if (file_exists($file))

{

            header('Content-Description: File Transfer');

            header('Content-Type: application/octet-stream');

            header('Content-Disposition: attachment;

            filename='.basename($file));

            header('Expires: 0');

            header('Cache-Control: must-revalidate');

            header('Pragma: public');

            header('Content-Length: ' . filesize($file));

            ob_clean();

            flush();

            readfile($file); exit;

} ?>

Sau khi chạy xong đoạn code trên màn hình thực hiện như sau:


Hệ thống Facebook Marketing Online

Tải code
BÌNH LUẬN
Đăng ký nhận bài viết từ Học Code
Chia sẻ Học Code
Quảng cáo tài trợ
Dịch vụ Marketing Online
Series Hay